sexy latex clothing
latex dresses
latex clothing
latex clothing
Kılavuz Patent
Kılavuz Patent
Hakkımızda
Yurtdışı Tescil
Mevzuat
Online Marka Araştırması
Online Başvuru Formları
Sıkça Sorulan Sorular
Gerekli Belgeler
Referanslar
Kampanyalar
İletişim

Ana Sayfa > Sıkça Sorulan Sorular English 

Soru Cevap
Sıkça Sorulan Sorular
Marka Tescilinin Marka Sahibine Sağladığı Haklar Nelerdir?

Markanın tescil kapsamına giren aynı veya benzeri mal veya hizmetlerle ilgili olarak tescilli markanın benzerlerini ve karıştırılma ihtimali olan herhangi bir işaretin tescilli markanın itibarından dolayı haksız avantaj elde edecek veya tescilli markanın ayırt edici karakterine zarar verecek nitelikteki herhangi bir işaretin izinsiz kullanılması önlenir. Tescilli bir marka başkasına devir edilebilir, miras yolu ile intikal edebilir, kullanma hakkı lisans konusu olabilir, rehin ve teminat olarak gösterilebilir.


Bir Markanın Tescil Durumunu Nasıl Öğrenebilirim?

Web sitemizden online başvuru formu doldurarak markanızın tescilli olup olmadığını uzmanımıza danışabilirsiniz.


Hangi Markalar Tescil Edilemez?

Bir işletmeye ait mal veya hizmetleri diğer işletmelerinkinden ayırt edici özelliği bulunmayan, çizimle görüntülenemeyen veya benzer biçimde ifade edilemeyen, baskı yoluyla yayınlanamayan işaretler, Mal veya hizmetin niteliği, kalitesi veya üretim yeri, coğrafi kaynağı gibi konularda halkı yanıltacak markalar, Ticaret alanında cins, çeşit, vasıf, kalite, miktar, amaç, değer, coğrafi kaynak belirten veya malların üretildiği, hizmetlerin yapıldığı zamanı gösteren veya malların ve hizmetlerin diğer karakteristik özelliklerini belirten işaret ve adlandırmaları tek başına içeren markalar, Malın özgün doğal yapısından ortaya çıkan şeklini veya bir teknik sonucu elde etmek için zorunlu olan, kendine malın şeklini veya mala asli değerini veren şekli içeren işaretler, Yetkili makamlardan kullanmak için izin alınmamış ve dolayısıyla Paris Sözleşmesi'nin 2 inci mükerrer 6 ncı maddesine göre reddedilecek markalar, Paris Sözleşmesi'nin 2 inci mükerrer 6 ncı maddesi kapsamı dışında kalan ancak kamuyu ilgilendiren, tarihi, kültürel değerler bakımından halka mal olmuş ve ilgili mercilerin tescil izni vermediği diğer armalar, amblemler veya nişanları içeren markalar, Aynı veya aynı türdeki mal veya hizmetle ilgili olarak tescil edilmiş veya daha önce tescil için başvurusu yapılmış bir marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer olan markalar, Sahibi tarafından izin verilmeyen Paris Sözleşmesi'nin 1 inci mükerrer 6 ncı maddesine göre tanınmış markalar, Dini değerleri ve sembolleri içeren markalar, Kamu düzenine ve genel ahlaka aykırı markalar, redde neden olabilecek işaretler ve markalar tescil edilemez.


Tescili Tamamlanan Marka Kaç Yıl Süre ile Geçerlidir?

Tescilli markanın koruma süresi başvuru tarihinden itibaren 10 yıldır. Bu süre başvuru üzerine 10 yıllık dönemler halinde istenildiği kadar yenilenebilir. Yenileme talebinin yapılması koruma süresinin sona erdiği ayın son gününden önceki altı ay içinde gerçekleştirilmelidir. Bu süreye uyulmaması durumunda, yenileme talebi, ek ücret ödenmesi koşuluyla, koruma süresinin sona erdiği ayın son gününden itibaren altı aylık süre uzatımı içinde de yapılabilir. Yenilenmeyen markalar hükümsüz sayılacaktır.

Hangi Durumlarda Marka İptal Edilir?

Tescilli bir markanın, tescil tarihinden itibaren beş yıl içinde, haklı bir neden olmadan kullanılmaması veya bu kullanıma beş yıllık bir süre için kesintisiz ara verilmesi halinde, mahkeme kararı ile marka iptal edilir.


Türkiye'de Tescil Edilen Bir Marka Yurtdışında da Geçerli Olur mu?

Her ülkenin sınai haklarla ilgili yasaları vardır. Bu kapsamda bir marka, ilgili ülkede, o ülkenin yasaları kapsamında korunmaktadır. Bu nedenle, marka kullanılacağı ülkenin yasaları çerçevesinde tescil ettirilmelidir. Madrid Protokolü çerçevesinde uluslararası marka tescili de söz konusudur.


Uluslararası (Yurtdışı) Marka Tescili Nasıl Yapılır?

Madrid Protokolü, markaların uluslararası tescilini öngörmektedir. Madrid Protokolü'ne üye ülke yurttaşları, belirlenen koşullarda markalarını uluslararası marka olarak tescil ettirebilirler. Başvuru anında uluslararası markanın hangi ülkelerde tescili isteniyorsa, o ülkelerin belirtilmesi gereklidir. Konuyla ilgili detaylar için Mevzuat sayfamızdaki ilgili dokümanları inceleyebilirsiniz.


Topluluk Markası Nedir?

Topluluk Markası; Avrupa Topluluğu ülkelerinin tümünde geçerli bir markadır. Türk vatandaşları da Paris Sözleşmesi gereğince Topluluk Markası tescil ettirebilirler ve Avrupa Topluluğu'nda korunmasını sağlayabilirler.


Tescil Ettirdiğim Marka Taklit Edilirse Ne Yapabilirim?

Marka sahibi böyle bir durumda adli mahkemelere başvurmalıdır.


Marka Haklarımı İhlal Eden Kişi veya Firmalara Verilecek Cezalar Nelerdir?

Suçun niteliğine göre; Üçyüzmilyon liradan bir milyara kadar para, Bir yıldan dört yıla kadar hapis, İşyerinin kapatılması ve ticaretten men cezaları uygulanmaktadır.


Bir Buluşa Patent Verilebilmesi için Gerekli Kriterler Nelerdir?

 • Yenilik; başvuru yapılmadan önce başkaları tarafından yazılı, sözlü ya da uygulanarak açıklanmamış olmak anlamında mutlak yeniliktir.
 • Tekniğin bilinen durumunun aşılması; "konuda uzman bir kişinin kolayca düşünüp uygulamaya koyamayacağı" nitelik anlamındadır.
 • Sanayiye uygulanabilirlik; buluşun tümüyle kuramsal olmak yerine pratiğe uygulanabilir özellik taşıması demektir.
  Bu üç kriteri taşıyan buluşlar patent ile korunabilirler.


  Türkiye'deki Patent Sistemleri Nelerdir?

  İncelemesiz ve incelemeli olmak üzere iki çeşit patent sistemi vardır. İncelemesiz sistemde, ülkemizde mali kaynakları kısıtlı olan buluş sahiplerine ucuz, süratli, ancak süresi nispeten kısıtlı, 7 yıllık bir koruma sağlanmaktadır. İncelemeli sistemde işlemler daha uzun sürmekte, ancak incelemeli patent, başvurunun patentlenebilirlik kriterlerine sahip olup olmadığını gösteren bir inceleme raporuna dayanarak verildiği için daha güvenli ve daha uzun bir koruma elde edilmektedir. İncelemesiz patent, gerekli şartlar yerine getirilmek ve incelenmek şartıyla incelemeli patente dönüştürülebilmektedir.


  Patent ile Faydalı Model Arasındaki Farklar Nelerdir?

  Faydalı modelde, tekniğin bilinen durumunun aşılması kriteri aranmaz, Koruma süreleri farklıdır, Faydalı model belgesine, ek faydalı model belgesi verilmez, araştırma ve inceleme işlemlerinin olmaması nedeniyle patent verilmesine kıyasla faydalı model belgesinin verilmesi, hem zaman hem de masraf açısından daha uygundur.


  Endüstriyel Tasarımımı Neden Korumalıyım?

  Birer fikir ürünü olan tasarımların tüketici açısından çekici bulunması başarılı tasarım kavramını oluşturmakla beraber rekabet gücünü artırıcı unsur olmakta ve bu alanda başarıya ulaşmada etkin rol oynamaktadır. Başarlı bir tasarım ise hayal gücü, üstün emek ve ek yatırımlara ihtiyaç duymaktadır. Tasarımın tescili ile elde edilen koruma, tasarım hakkı sahibinin izni olmaksızın başka kişilerce tasarımın ticari amaçla kullanımını engeleme hakkı, yapılan yatırımların, hem ekonomik hem de sosyal anlamda geri dönüşümü açısından oldukça önemli olmaktadır.


 •   © 2024 Kılavuz Patent Tasarım: Türkçe İsim Tescil 
  Hizmet Şartları ve Gizlilik İlkesi