sexy latex clothing
latex dresses
latex clothing
latex clothing
Kılavuz Patent
Kılavuz Patent
Hakkımızda
Yurtdışı Tescil
Mevzuat
Online Marka Araştırması
Online Başvuru Formları
Sıkça Sorulan Sorular
Gerekli Belgeler
Referanslar
Kampanyalar
İletişim

Ana Sayfa > Hizmet Şartları ve Gizlilik İlkesi English 

Hizmet Şartları ve Gizlilik İlkesi
Hizmet Şartları ve Gizlilik İlkesi

1. İş bu sözleşme bakımından müşteri-müvekkil hizmet alan, Patent Şirketi ise hizmet veren durumundadır. Aksi ispat edilmedikçe Patent Şirketi; Kanundan Doğan, Sözleşmeden Doğan ve aşağıda sıralanacak Sözleşme maddeleri gereğince mükellefiyetlerini tam ve eksiksiz yerine getirmiş sayılır. Patent Şirketi yalnız ve ancak ortaya çıkabilecek zararlardan kusuru varsa sorumludur.

2. Sır Saklama Yükümlülüğü: Patent Şirketi sözleşme uyarınca belirlenen kişiye Türk Ticaret Kanunu'ndan kaynaklanan sır saklama mükellefiyetine uymayı, özenle taahhüt etmiştir. Patent-Faydalı model ve tasarım müracaatlarında : yenilik unsuru ve kamuya sunuluş tarihi müşteri beyanına göre belirlenmiş olup bu durumdan kaynaklanabilecek sonuçlardan müşteri sorumludur.

3. Bilgilendirme: Patent Şirketi müşteri- müvekkil nam ve hesabına yaptığı işlerin her aşamasında müşteriyi bilgilendirmeyi kabul ve taahhüt eder. Ancak bilgi verme mükellefiyeti müşteri tüzel kişi ise bizzat sözleşmede imzası bulunanı ve/veya Tüzel Kişinin Noter aracılığı ile düzenleyacaği vekaletname ile yetkilendirdiği Gerçek Kişileri kapsar.

4. Veriler ve bilgiler: Patent Şirketi müşterinin/müvekkilin kendisine verdiği verilerin ve bilgilerin doğruluğuna güven duyar ve bu güvenle hareket eder. Müşteri-Müvekkilin Patent Şirketine verdiği veri ve bilgilerin doğruluğundan müşteri sorumludur.

5. Adresler-İkametgahlar: Taraflar sözleşmede belirttikleri adreslerin yasal ikametgahları olduğunu kabul ederler. Müşterilerin/ Müvekkillerin adreslerinde meydana gelecek değişikliklerin Patent Şirketine yazılı olarak Noter aracılığı ile bildirilmesi zorunludur.

6. İletişim: Müşteri Patent Şirketine telefon, faks, ve e-mail ile gerek sözlü gerekse yazılı talimat vermesinin bütün sonuçlarını kabul ederek üstlenmiş olur. Aksi iddia edence ispatlanmadığı müddetçe Patent Şirketi bir işlem ya da eylem yaptı ise bu işlem ya da eylem için müşteri- müvekkilden talimat almıştır, masrafını ve hizmetin bedelini ödemeye hazırdır. Ayrıca Patent Şirketi; gerek teknik gerek doğal nedenlerle gerekse müşterinin-müvekkilin talimatının çelişkili olması üzerine başka herhangi bir sebep göstermesine gerek olmaksızın talimatı yerine getirmemesi veya getirememesi halinde Patent şirketinin hiç bir sorumluluğu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Müşterinin- müvekkilin yazılı ve sözlü teyitleri taraflar açısından bağlayıcıdır ve delil niteliğindedir. Müşteri- müvekkil sözleşmedeki telefon, faks numaralarının ve e-mail adreslerinin kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

7. Sözleşme Bedeli: Müşteri sözleşme bedelini, sözleşmede belirtilen tarihte ödemek zorundadır. Kararlaştırılan ücretin ödenmesi tescil şartına bağlı olmadığı gibi sözleşmede belirtilmeyen bir başka şartada bağlanmaz. Vadesinde ödenmeyen borçlara %10 gecikme faizi ödenir. Ayrıca ofisin sözleşmeyi fasih hakkı da saklıdır.

8. Vergi-harç-rüsum ve damga vergisi: İş bu sözleşmeden doğan her türlü vergi, harç, rüsum ve damga vergisi müşteriye- müvekkile aittir.

9. Fesih hakkı- ücret: Taraflar sözleşmeyi 1 ay önce yazılı bildirmek şartı ile fesih hakkına sahiptir. Sözleşme haklı bir neden olmaksızın fasih edilirse ücret tam ve nakit olarak derhal ödenir. İşin takip edilmesinin bir başka vekile verileceği, bizzat takip edileceği, yeterli bilgi verilmediği gibi sebepler haklı sebep olarak telakki edilemez.

10. Belge teslimi: Sözleşmenin süresi aksi kararlaştırılmamışsa, belge teslim süresine özgülenmiş olup, uzatılamaz.

11. Patent şirketi: Tescil işlemlerini yürütürken idarenin harç, vergi, hizmet taleplerinden kaynaklanan artışlardan, yurtdışı başvurularında partner kuruluşların başlangıçta öngörülemeyen vesair ücret taleplerinden sorumlu değildir, bu artışlar müşteri-müvekkil tarafından karşılanır. Bu durumun Patent Şirketinin hizmet bedeline dahil değildir.

12. Danışmanlık ve müracaat: Sözleşmede kararlaştırılan ücret danışmanlık ve müracaat aşaması ile sınırlı olup hukuki prosedüre ilişkin hizmet bedelini kapsamaz. Danışmanların İtirazlar, ihtarlar ve davalar bakımından müşteriyi hizmetlerimiz konusunda bilgilendirmesi ücrete tabi değildir.

13. Sınıf Listesi: Marka müracaatlarında sınıf listesi, marka olarak tescil ettirilecek ibare müşteri tarafından belirlenir. Yanlış ve eksik bildirimden tescil ya da müracaat talep eden sorumludur.

14. Marka müraacatında Enstitü markayı birebir aynısının bulunduğu gerekçesi ile reddederse ofis hizmet bedeli almadan yeni bir marka müracaatı yapmayı kabul ve taahhüt etmiştir. Yeni markanın harç ve vergileri müşteriye ait olacaktır. Bu husus yayınlanmamış müracaatları kapsamaz. Marka müracaatlarında markanın tertip tarzı ve logosu itibari ile ön araştırma yapılmadığından bu nedene dayanarak yapılan markanın reddi durumundan Patent Şirketi sorumlu tutulamaz.

15. Tarifname takımı: Patent ve faydalı model tarifname takımının Kanun Hükmünde Kararnamelerin aradığı şartlara sahip olduğu müşteri tarafından onaylanmaktadır. Müşteri tarafından onaylanmış başvurunun sorumluluğu müşteriye aittir.

16. Patent-faydalı model ve tasarım müraacatlarında; yenilik unsuru ve kamuya sunuluş tarihi müşteri beyanına göre belirlenmiş olup bu durumdan kaynaklanabilecek sonuçlarından müşteri sorumludur.

17. Yıllık ücretler, belge düzenleme, araştırma-inceleme bedelleri, tercüme ve çizim ücretleri: Patent ve Faydalı Model müracaatlarında bu ve buna benzer ücretler müşteriye aittir.

18. Yıllık harçaların takibi belge teslimine kadardır. Belge tesliminden sonraki yıllık ücret takibinden Patent Şirketi sorumlu değildir. Patent Şirketinin belge tesliminden sonraki yıllık ücret takimi ek bir hizmet olduğu için ek ücrete tabidir.

19. Tasarım müracaatlarında görsel anlatımların yeterli nitelikte olmadığı, anlaşılır olmadığı, istenilen ölçülere uymadığı, ürün listesinin değiştirildiği gerekçeleriyle Enstitünün tasarımı iade etmesi halinde eksikliğin giderilmesinden müşteri sorumludur.

20. İş bu sözleşmeden doğacak uyuşmazlıklarda İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili mahkeme olarak tayin edilmiştir.

21. İş bu sözleşme imza tarihinde yürürlüğe girer. Patent şirketi imza tarihi itibariyle sözleşmede belirlenen ücreti, belirlenen tarihte almayı hak etmiş olur.

22. İş bu sözleşme taraflarca her bir maddesinde mutabık kalınan toplam yirmi iki maddeden olarak düzenlenmiştir.  © 2024 Kılavuz Patent Tasarım: Türkçe İsim Tescil 
Hizmet Şartları ve Gizlilik İlkesi